GAMBRO  
 TORAY

 

產品名稱:"東麗" 個人用透析裝置
衛署醫器輸字第007879號

 

 

產品名稱:"東麗"奈特血液透析器
衛署醫器輸字第023032號
產品型號:
NV-13U,NV-15U,NV-18U,NV-21U

 

 

產品名稱:"東麗"中空纖維人工腎臟
衛署醫器輸字第007688號
產品型號:
BG-1.3U, BG-1.6U , BG-1.8U , BG-2.1U


 


 

產品名稱:"東麗" 透析液過濾器
衛部醫器輸字第028698號
產品型號:
TE-12R


 

 

 

   
2011 HI-CLEARANCE INC. All rights reserved.
Site designed by
JK2U.COM